Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
fibaemeklilik-fea-fon-adi-guncelleme-banner

Fon Unvanı ve Strateji Değişimine Dair Duyuru

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonundaki unvan ve yatırım stratejisine bağlı olarak yasal duyuru tam metni aşağıdaki gibidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 26/03/2021 tarih ve E-12233903-325.01.03-4082 sayılı yazı ile, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 30./04/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca fonun yeni katılma payı satışı yapılabilecektir. Fonun içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

1. Fon’un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ YENİ
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

2. Fon’un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ YENİ
Fon’un yatırım stratejisi; fon portföyünü değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir. Fon ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türü tablosundaki yatırım araçları kullanarak piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı hedeflemektedir.
Değişken fon, yatırım tercihlerini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş fondur.
Fon’un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması düşük olduğundan fonun risk değeri 3-4 olarak belirlenmiştir.
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin en fazla %20’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla (2.4.) no’lu maddede yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon’un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olduğundan fonun risk değeri 2-3 olarak belirlenmiştir.

3. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ YENİ
VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları 0 100 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 80 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 50 Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100 Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Kamu dış Borçlanma Araçları 0 100 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100 Ters Repo İşlemleri 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 50 Ters Repo İşlemleri 0 20
Ters Repo 0 10 Mevduat/Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0 20
Repo 0 10 Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL/ Döviz) 0 25 Mevduat/Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10 İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 10
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20 Yurtiçi Kira Sertifikaları 0 20
Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100 Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 10
Kira Sertifikaları (TL/ Döviz) 0 100 Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100 Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
Aracı Kuruluş Ortaklık Varantları 0 15
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/ Döviz) 0 100
Gelire Endeksli Senetler 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) 0 100
Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(Eurobon dlar) 0 100
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve GirişimSermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20

4. Fon’un eşik değeri değiştirilmiş ve karşılaştırma ölçütü olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ESKİ YENİ
Fonun eşik değeri; %80 BİST-KYD 547 Gün Bono Endeksi + %20 BİST 30 Getiri Endeksi’dir. Fonun karşılaştırma ölçütü; %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

5. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümüne ilişkin olarak aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

ESKİ YENİ
3.4 Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri fon toplam değerinin %25’ini aşamaz. 3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz.

6. Fonun Toplam Gider Kesinti Oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ YENİ
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 2,28’i (yüzde iki virgül yirmi sekiz) olarak uygulanacak olup, söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, 7.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir. Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 1,91’i (yüzde bir virgül doksanbir) olarak uygulanacak olup, söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, 7.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir.

Duyuru metnini PDF olarak okumak ya da tarayıcınıza indirmek için tıklayınız.