Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

Kurumsal Yönetim

1. Amaç ve Dayanak

Şirketimiz; ortaklarına, katılımcı ve sigortalılarına, kamu dahil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede ve standart bilgi aktarılmasına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlıdır. Bu ilkelerin hayata geçirilmesinde azami özen gösterir. Faaliyet raporu ve internet sitesini söz konusu ilkelere uyum çerçevesinde sürekli güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunar.

2. Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası

 • Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin 2011/8 sayılı genelge ve bu konuya ilişkin diğer alt mevzuatlardaki hükümler ile uyumludur.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
 • Şirketimiz; ortakları, katılımcı ve sigortalılar ile diğer menfaat sahiplerinin, kamu dahil tüm ilgililerin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
 • Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyette ulaşılabilir olmasını temin eder.
 • Müşteri sırrı ve/veya ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.
 • Kamuya açıklanacak bilgi, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur ve kamuya internet sitesi aracılığıyla duyurulur.

3. Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla aşağıdaki bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır.

 • Kurumsal internet sitesi.
 • Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı'na periyodik dönemlerde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne ise üçer aylık dönemlerde iletilen finansal tablolar, hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen yıllık faaliyet raporları.
 • Gazete ilanları, Türkiye Ticaret Sicil Gazete ilanları.

Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kurumsal internet sitesi (www.hdibaemeklilik.com.tr) kullanılır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Kurumsal internet sitesi, tüm menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Şirketimize ilişkin detaylı bilgiler sitemizde yer alarak sürekli güncellenir.

Şirketimizin internet sitesinde aşağıdakiler yer alır:

 • Şirket'e ait kurumsal bilgiler
 • Ana Sözleşme
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile bilgiler
 • Faaliyet Raporları
 • Bağımsız Denetim Raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar
 • Şirket'in misyonu ve vizyonu

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablo ve raporlar, Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır; yarıyıl ve yıl sonlarında bağımsız denetim raporları yasal süreler içinde Başbakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından mali tablolara şirketimizin web sitesinde bulunan "Hakkımızda" kategorisi üzerinden ulaşılabilir. Bununla birlikte yıllık mali tablolar ve raporlar, Olağan Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

Faaliyet Raporu uluslararası standartlara, Sigortacılık Mevzuatına, Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Faaliyet Raporu, aşağıdaki bilgi ve verileri kapsar:

 • Şirketimiz ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler (organizasyon, insan kaynakları, iştirakler vb.),
 • Sigortacılık sektörü verileri,
 • Sona eren yıla ilişkin olarak Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler,
 • Şirketimiz Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin bilgiler,
 • Risk yönetimine ilişkin politikalar ile finansal bilgiler.

Faaliyet raporu ayrıca Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kişiler şirketimiz faaliyet raporunu internet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünden temin edebilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları ile sermaye artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

4. Yürütme ve Değişiklik

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır.

İç Yönergeler

İç Yönergeler

Yönetim Kurlu Üye Belirleme Kararları

Yönetim Kurulu Üye Belirleme Kararları