Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - BES - Bireysel Emeklilik

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 gazete sayısında Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik (BES) Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

HDI Fibaemeklilik, katılım esaslı BES ürünlerine ait işlemlerini 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla tamamlamıştır.

Faizsiz BES fonları (katılım emeklilik fonları), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları tarafından ayrım gözetilmeksizin herkes tarafından seçilebilmektedir.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, Türkiye’de katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini, sigorta kooperatiflerini ve özel kanunları uyarınca sigorta sözleşmesi yapan kuruluşları; katılım esaslı faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere birlik, birim, büro, merkez, komite, hesap ve havuzlar, aracılar, eksperler ve aktüerleri kapsar.

Tanımlar

Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Katılım Emeklilik Fonu: Emeklilik şirketlerince katılım esasları çerçevesinde oluşturulan ve unvanında katılım ibaresi geçen emeklilik yatırım fonunu ifade eder.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu ifade eder.

Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi ifade eder.

Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ifade eder.

Şirket: Katılım esaslarına göre faaliyet gösteren 5684 sayılı Kanuna tâbi sigorta, reasürans şirketi ve sigorta kooperatifi ile 4632 sayılı Kanuna tâbi emeklilik şirketini ifade eder.

 

HDI Fibaemeklilik, İSFA İslami Finans Danışmanlık Hakkında

İSFA, 2015 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. Şirketin amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, Sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, Şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.

İSFA gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi Finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları Finansal, Şer’i, Yönetimsel alanında Danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur.

Danışma komitemiz Prof. Dr. Osman Güman, Mustafa Dereci ve Ahmet Numan Önder olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

 

Prof. Dr. OSMAN GÜMAN
1976'da Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam hukuku bilim dalında yüksek lisansını; 2006’da ise Arap Dili ve Belagatı bilim dalında doktorasını tamamladı.

2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatında okutman olarak göreve başladı. 2014 yılında İslam Hukuku bilimdalında doçent, 2019 yılında profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alanı ile ilgili üç telif kitap, 10 makale ve ayrıca Arap Dili, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe ve İslam Hukuku alanlarında çevirileri vardır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Osman Güman, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

MUSTAFA DERECİ
Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Katılım Sigorta şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

AHMET NUMAN ÜNVER
Ahmet Numan Ünver, 1988 yılında Merzifon/Amasya’da doğdu. 2006 yılında Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesinden, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. Temmuz 2011’de Ataşehir/İstanbul’da imam hatiplik görevine atandı. Kasım 2012’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran 2013’te “Kuduri’nin Tecrid Adlı Eserinde Hanefîler ve Şafiilerin Nasslara Dayalı İhtilafları –Kitabü’n-Nikah Çerçevesinde-” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı ve aynı sene Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında doktoraya başladı. Muhtelif zamanlarda Amerika ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. “Fıkıh İlminde Cedel Yönteminin Kullanımı (Ebû İshâk eş-Şîrâzî Örneği)” başlıklı doktora tezini Ağustos 2018’de bitirdi. 2019’da aynı Fakülteye Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen aynı görevine devam etmektedir.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Ahmet Numan Ünver, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki kız babasıdır.
Katılım Esasları HDI Fibaemeklilik İcazet Belgeleri

HDI Fibaemeklilik İcazet Belgeleri

Katılım Esasları Yönetmeliği

Katılım Esasları Yönetmeliği

Katılım Esasları Genelgesi

Katılım Esasları Genelgesi